Trang Chủ > Thông báo > Lịch Diễn
Hỗ trợ

  Lịch Diễn từ ngày 19/12/2016 - 25/12/2016


  Lịch Diễn Ngày 19/12/2016

   10:00AM

  ★ Vân Nacy ★ Tú Tú

   11:00AM       

  Ánh Dương ★ Bell Đỗ

   12:00PM 


   1:00PM 

  ★ Vân Nacy

   2:00PM 

  ★ Thùy Trang ★ Trâm Lilly

   3:00PM

  Moon Huỳnh ★ Tú Tú

   4:00PM

  ★ Mỹ Duyên ★ Xíu Bí Ngô

   5:00PM 

  Huyền My ★ Ngọc Hân ★ Sa Lý

   6:00PM 

  ★ Minh Minh ★ Thy Nguyễn

   7:00PM 

  ★ Giang Nguyễn ★ Thảo Chestar ★ Thiên Di

   8:00PM 

  ★ Kim Chi Chan ★ Nhung Bum

   9:00PM

  ★ Trâm Lily ★ Như Phan

  ★ Như Phan ★ Táo Sumy

   10:00PM 
  Lịch Diễn Ngày 20/12/2016

   10:00AM 

  ★ Giang Zy

   11:00AM 

  ★ Miu Khùng ★ Bell Đỗ

   12:00PM 

  ★ Ánh Dương ★ Cherry ★ Vân Nacy

   1:00PM 


   2:00PM 

  ★ Như Phan ★ Cherry ★ Trâm Lilly

   3:00PM 

  ★ Tú Tú

   4:00PM 

  ★ Tú Tú

   5:00PM 

  ★ Moon Huỳnh ★ Mỹ Duyên

   6:00PM 

  ★ Minh Minh ★ Sa Lý ★ Xíu Bí Ngô

   7:00PM 

  ★ Thiên Di ★ Ngọc Hân

   8:00PM 

  ★ Thảo Chestar ★ Giang Nguyễn ★ Kim Chi Chan
  ★ Nhung Bum

   9:00PM 

  ★ Táo Sumy

   10:00PM 


  Lịch Diễn Ngày 21/12/2016

   10:00AM 

  ★ Vân Nacy

   11:00AM 

  ★ Ánh Dương ★ Bell Đỗ

   12:00PM 

  ★ Vân Nacy

   1:00PM 

   2:00PM 

  ★ Trâm Lilly ★ Thùy Trang ★ Cherry

   3:00PM


   4:00PM 

  ★ Trâm Lilly

   5:00PM 

  ★ Xíu Bí N★ Moon Huỳnh

   6:00PM 

  ★ Sa Lý ★ Giang Zy ★ Huyền My

   7:00PM 

  Minh Minh ★ Thiên Di

   8:00PM 

  ★ Giang Nguyễn ★ Thảo Chestar ★ Ngọc Hân
  ★ Kim Chi Chan ★ Nhung Bum

   9:00PM 

  ★ Như Phan ★ Táo Sumy

   10:00PM
  Lịch Diễn Ngày 22/12/2016

   10:00AM 

  ★ Giang Zy ★ Vân Nacy

   11:00AM 

  ★ Miu Khùng ★ Bell Đỗ

   12:00AM 

  ★ Tú Tú ★ Ánh Dương ★ Cherry

   1:00PM

  ★ Như Phan

   2:00PM 

  ★ Thùy Trang ★ Trâm Lilly

   3:00PM 


   4:00PM 

  ★ Táo Sumy

   5:00PM

  ★ Mỹ Duyên

   6:00PM 

  ★ Minh Minh ★ Ngọc Hân ★ Sa Lý

   7:00PM 

  ★ Huyền My ★ Giang Nguyễn

   8:00PM 

  ★ Thiên Di ★ Xíu Bí Ngô ★ Thảo Chestar
  ★ Kim Chi Chan ★ Nhung Bum

   9:00PM

  ★ Như Phan

   10:00PM

                                                

  Lịch Diễn Ngày 23/12/2016

   10:00AM 

  ★ Vân Nacy

   11:00AM 

  ★ Miu Khùng ★ Bell Đỗ

   12:00AM 

  ★ Như Phan ★ Ánh Dương

   1:00PM


   2:00PM 

  ★ Trâm Lilly

   3:00PM 


   4:00PM 

  ★ Moon Huỳnh

   5:00PM

  ★ Giang Zy ★ Mỹ Duyên

   6:00PM 

  ★ Huyền My ★ Sa Lý ★ Minh Minh

   7:00PM 

  ★ Thy Nguyễn ★ Ngọc Hân

   8:00PM 

  ★ Giang Nguyễn ★ Thiên Di ★ Thảo Chestar
  ★ Kim Chi Chan ★ Táo Sumy ★ Nhung Bum

   9:00PM 

  ★ Như Phan

   10:00PM 


  Lịch Diễn Ngày 24/12/2016

   10:00AM 

  ★ Huyền My

   11:00AM 

  ★ Bell Đỗ ★ Ánh Dương

   12:00AM 

  ★ Miu Khùng ★ Vân Nacy

   1:00PM


   2:00PM 

  ★ Cherry ★ Thùy Trang ★ Trâm Lilly

   3:00PM 

  ★ Tú Tú

   4:00PM 

  ★ Tú Tú

   5:00PM 

  ★ Sa Lý ★ Moon Huỳnh

   6:00PM 

  ★ Minh Minh ★ Giang Nguyễn ★ Giang Zy

   7:00PM 

  ★ Thy Nguyễn ★ Thiên Di

   8:00PM 

  ★ Như Phan ★ Thảo Chestar ★ Ngọc Hân
  ★ Kim Chi Chan ★ Táo Sumy ★ Nhung Bum

   9:00PM 


   10:00PM 
  Lịch Diễn Ngày 25/12/2016

   10:00AM 

  ★ Giang Zy ★ Tú Tú

   11:00AM 

  ★ Ánh Dương ★ Bell Đỗ

   12:00AM 

  ★ Vân Nacy

   1:00PM


   2:00PM 

  ★ Trâm Lilly ★ Thùy Trang

   3:00PM 


   4:00PM 

  ★ Trâm Lilly

   5:00PM 

  ★ Sa Lý ★ Moon Huỳnh

   6:00PM 

  ★ Thảo Chestar ★ Minh Minh

   7:00PM 

  ★ Giang Nguyễn ★ Thy Nguyễn

   8:00PM 

  ★ Ngọc Hân ★ Thiên Di ★ Kim Chi Chan
  ★ Táo Sumy ★ Nhung Bum

   9:00PM 


   10:00PM 
     

  2018-02-18 07:48:08